Turystyka

Niezbędne wsparcie w ramach nowej perspektywy 2021-2027 w celu poprawy konkurencyjności i jakości turystyki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, szczególnie na obszarach (przemysłowych/wiejskich/miejskich) dotkniętych ostatnimi kryzysami w szczególności w wyniku pandemii oraz efektów działań wojennych lub doświadczonych zdegradowaniem i wymagających rewitalizacji, otrzyma prawdopodobnie sektor turystyczny. 

Dla sektora turystyki prawdopodobnie najistotniejsze będą następujące obszary wsparcia:

· technologie informacyjno-komunikacyjne;

· konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

· przejście na gospodarkę niskoemisyjną;

· ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie odpadami i zasobami;

· zatrudnienie i wspieranie mobilności pracowników;

· edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie;

· rozwój produktów ICT związanych z turystyką (aplikacje, eksploracja danych, itp.);

· rozwój innowacyjnych usług turystycznych, szczególnie na obszarach mniej uprzywilejowanych i peryferyjnych z niedostatecznie rozwiniętym przemysłem i w znacznej mierze zależnych od turystyki (nowe modele biznesowe, wykorzystanie nowych pomysłów, itp.);

– rozwój produktów i usług o wysokiej wartości dodanej na rynkach niszowych (turystyka zdrowotna, turystyka dla seniorów, turystyka kulturalna i ekoturystyka, turystyka kulinarna, turystyka sportowa, itp.) dzięki mobilizacji specjalnych zasobów lokalnych przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na inteligentną specjalizację regionalną;

· tworzenie klastrów w różnych branżach turystycznych, a także przemyśle kreatywnym,  aby zróżnicować produkty turystyki regionalnej oraz przedłużyć sezon turystyczny (np. w branży turystyki wodnej i żeglarskiej, a także w sektorze rejsów wycieczkowych);

· działania na rzecz powiązania regionów przybrzeżnych z obszarami położonymi w głębi lądu celem większego zintegrowania rozwoju regionalnego;

· działania zwiększające efektywność energetyczną oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii wśród MŚP sektora turystycznego;

· ochronę, promocję i rozwój zasobów przyrodniczych i kulturalnych turystyki oraz powiązanych z nimi usług;

· realizowanej na małą skalę infrastrukturę turystyki kulturalnej i zrównoważonej;

· działania promujące przedsiębiorczość, samozatrudnienie i tworzenie przedsiębiorstw, a także

umiędzynarodowienie MŚP i klastrów;

· szkolenia zawodowe, podnoszenie umiejętności.

Ze wsparcia w ramach nowej perspektywy będą mogli skorzystać szeroko pojęci uczestnicy sektora turystycznego:

· Wszystkie osoby prawne (wszelkie podmioty publiczne, przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP, organizacje badawcze, uniwersytety, organizacje pozarządowe, klastry turystyczne, itd.).