Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze na każdym etapie realizacji projektu. 

ETAP 1. ANALIZA ŹRÓDEŁ I SZANS UZYSKANIA DOTACJI

Na tym etapie analizujemy szczegółowo zamierzenie inwestycyjne Klienta i jego potencjał oraz wszelkie dostępne możliwości dofinansowania czyli trwające lub planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach aktywnych programów.  

Po dopasowaniu odpowiedniego działania lub poddziałania (naboru) do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego, staramy się zoptymalizować projekt pod kątem obowiązujących w danym działaniu lub poddziałaniu kryteriów oceny projektów. 

Zapewniamy usługi doradcze w zakresie koniecznym do nadania projektowi optymalnego charakteru w celu maksymalizacji szans na uzyskanie dofinansowania na jego realizację.

ETAP 2. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

Po odpowiednim dopasowaniu źródła dofinansowania do planowanego projektu w drodze negocjacji ustalane są warunki współpracy przy realizacji projektu. 

Podpisywana jest umowa na usługi doradcze obejmująca m.in. przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na podstawie danych od Zamawiającego.

Następnie prowadzone są działania zmierzające do optymalizacji planowanego projektu pod kątem obowiązujących w danym naborze kryteriów oceny projektów w celu uzyskania jak największej ilości punktów. 

Zdarza się, że w ramach dokumentacji aplikacyjnej konieczne jest sporządzenie lub pozyskanie innych dodatkowych dokumentów stanowiących obligatoryjne lub opcjonalne załączniki do wniosku o dofinansowanie jak np.:

– studium wykonalności, 

– biznesplan, 

– analiza finansowa projektu, 

– opinia o innowacyjności, 

– badania i analizy rynku, 

– wniosek patentowy, 

– sprawozdanie ze stanu techniki, 

– badanie czystości i/lub zdolności patentowej, 

– itp.

Kolejnym krokiem w ramach tego etapu jest sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej w trwającym naborze wniosków o dofinansowanie. 

Przeprowadzenie procedury odwoławczej (jeśli dotyczy) oraz pomoc w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi (w razie konieczności).

W następnej kolejności rozpoczyna się tzw. obsługa procesu oceny projektu podczas której wykonywane są z naszej strony następujące czynności:

 • aktywna pomoc w sporządzeniu niezbędnych poprawek i uzupełnień w ramach oceny formalnej i merytorycznej
 • przygotowanie zespołu wnioskodawcy do panelu ekspertów (jeśli dotyczy)
 • konsultacje z instytucjami rozpatrującymi wnioski o dotacje 
 • wsparcie przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje

ETAP 3. ROZLICZANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

W ramach tego etapu wykonujemy m.in. następujące czynności:

 • doradztwo dotyczące procedur przetargowych związanych z realizacją zaplanowanych zadań w harmonogramie projektu,
 • doradztwo dotyczące obsługi procedur i postępowań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • obsługa czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej projektu,
 • ewentualna współpraca (komunikacja) z wykonawcami i podwykonawcami inwestycji,
 • sporządzanie wniosków o płatność pośredni i końcową,
 • monitorowanie projektu na każdym etapie,
 • doradztwo w trakcie realizacji projektu zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie,
 • doradztwo w kwestii wymogów dotyczących informacji i promocji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania do kontroli projektu,
 • wsparcie przy wizycie monitoringowej (tzw. kontroli).