Projekt EU

Szanowni Państwo,
Informujemy, że firma EUROSTUDIO-SILESIA Dariusz Eberhardt realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, Typ: typ 2 Inwestycje w MŚP, pt. „Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług turystyczno-rekreacyjno-sportowych związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego”

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na uruchomieniu nowych usług z zakresu aktywnych form spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie elektromobilności.

Koszt całkowity projektu: 427 070,00 PLN

Kwota kwalifikowalna: 308 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 262 225,00 PLN