Program Re_Open UK

Bezzwrotna dotacja – Program Re_Open UK

Cel programu: Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

WARUNEK KONIECZNY: współpraca ze Zjednoczonym Królestwem w 2018 lub 2019 roku oraz udokumentowany spadek obrotów (2018 lub 2019 do 2021) lub wzrost kosztów (2020 do 2021) związany z Brexitem.

Alokacja:  115 126 279,00 EUR  z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Dla kogo? Z programu mogą skorzystać firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie RP.

Typy projektów:

 1. Nowe kierunki eksportu (udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach  gospodarczych);
 2. Re_start inwestycyjny (działania inwestycyjne wspierające nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
 3. Akcja adaptacja do zmian (dostosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexitu);
 4. Brexit bez straty (refundacja kosztów poniesionych na wskutek brexitu).

Termin składania wniosków: 21.10.2022.

Termin realizacji projektu:

 • Typ 1, typ 2, typ 3 Zakończenie realizacji projektu musi nastąpić najpóźniej w dniu 31 lipca 2023.
 • Dla typu 4. Brexit bez straty okres realizacji projektów zawiera się w przedziale od 01 stycznia 2020 r do 10 września 2022.

Wartość wydatków kwalifikowalnych co najmniej 10 000,00 EUR  oraz nie przekraczać wartości 500 000,00 EUR.

Dofinansowanie z godnie z typem pomocy.

 • Pomoc de minimis ( MŚP –  100%, duże przedsiębiorstwa – 85%)
 • Pomoc publiczna ( zgodnie z mapą pomocy inwestycyjnej)

Obowiązujące limity:

1) maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z inwestycjami (roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wynosi 500 000,00 EUR;

2) maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z opracowaniem modelu biznesowego/strategii rozwoju wynosi 15 000,00 EUR;

3) maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z udziałem w targach, wystawach o charakterze międzynarodowym, organizacją i udziałem w misjach gospodarczych wynosi 50 000,00 EUR.

Szczegóły:

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna

Forma rozliczenia: refundacja

Forma ponoszenia kosztów: ryczałt lub wydatki rzeczywiste

Waluta: euro

Tryb wyboru projektów: konkursowy

Dodatek: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH i NIEKWALIFIKOWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW PROJEKTÓW:

TYP 1. NOWE KIERUNKI EKSPORTU

Udział w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacja i udział w misjach gospodarczych.

KATALOG DOPUSZCZALNYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

Dofinansowanie dotyczy kosztów udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych, obejmujących:

 • zakup i zabudowa stoiska,
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach (wynajęcie powierzchni wystawienniczej), opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu go katalogu targowego, reklama w mediach targowych
 • wstęp na imprezy targowe i wystawiennicze,
 • organizacja i obsługa techniczna stoiska,
 • koszty podróży służbowych trzech pracowników uczestniczących w imprezach targowych i wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (transport, zakwaterowanie, diety, ryczałty na dojazdy miejscowe i lokalne, ubezpieczenia, wizy), w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, oraz w okresie trwania przedsięwzięcia, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • transport, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,
 • przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi na potrzeby imprezy targowej/wystawienniczej (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe),
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w misjach.

PRZYKŁADOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE:

 • podatek VAT,
 • z uwagi na zakaz udzielania ze środków unijnych pomocy wywozowej, dofinansowaniu nie będą podlegać koszty, które dotyczą tworzenia i prowadzenia sieci dystrybucji oraz te, które są bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów.

TYP 2. RE_START INWESTYCYJNY

Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu uaktualnienia/poszerzenia dotychczasowej oferty lub stworzenia nowej jako sposób na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów, utraconych w wyniku brexit.

KATALOG DOPUSZCZALNYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DLA TYPU PROJEKTU:

Wsparcie dotyczy kosztów:

 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

PRZYKŁADOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE:

 • podatek VAT,
 • wydatki wspierające przeniesienie zgodnie z definicją w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
 • wydatki na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości
 • z uwagi na zakaz udzielania ze środków unijnych pomocy wywozowej, dofinansowaniu nie będą podlegać koszty, które dotyczą tworzenia i prowadzenia sieci dystrybucji oraz te, które są bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów.

TYP 3. AKCJA ADAPTACJA DO ZMIAN

Wsparcie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym firmy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.

Typ projektu skierowany jest do dwóch grup Ostatecznych odbiorców:

GRUPA 1: przedsiębiorców, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej w związku z zapisami „Umowy o handlu i współpracy między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem, z drugiej strony”.

GRUPA 2: przedsiębiorców, którzy ze względu na ograniczenia wprowadzone w „Umowie o handlu i współpracy między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem, z drugiej strony” muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

Przedsiębiorcy należący do GRUPY 1 mogą uzyskać dofinansowanie, którego celem będzie eliminacja negatywnych skutków wynikających wyłącznie i bezpośrednio z brexit, które są związane ze znacznym obciążeniem administracyjnym, deficytami w zakresie specjalistycznej wiedzy, brakiem środków trwałych, niezbędnych do kontynuowania współpracy ze Zjednoczonym Królestwem. Wsparcie skierowane jest na wzmocnienie potencjału przedsiębiorców do prowadzenia wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, przy czym wykluczone jest finansowanie działań, które związane są z niedozwoloną pomocą wywozową, tzn. finansowanie takich kosztów, które bezpośrednio związane są z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej.

Dofinansowaniu podlegają koszty zakupu środków trwałych, usprawniających procesy produkcyjne i organizacyjne w przedsiębiorstwie, w celu dostosowania do zmian wywołanych wyłącznie i bezpośrednio przez brexit, a także koszty szkoleń dla pracowników i usług doradczych w zakresie przystosowania procesów w firmie do zmian pobrexitowych takich jak np.: nowe reguły celne, nowe uwarunkowania w transporcie i logistyce.

Przedsiębiorcy należący do GRUPY 2 mogą uzyskać dofinansowanie, którego celem będzie uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zdobywania nowych rynków. Zmiany zasad w handlu ze Zjednoczonym Królestwem, które nastąpiły w wyniku brexit, wpłynęły na obniżenie opłacalności dotychczasowej działalności prowadzonej przez przedsiębiorców. Odpowiedzią na ten problem jest wprowadzenie zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw. Aby działania te były skuteczne muszą mieć charakter skoordynowany i długofalowy. Jednak większość przedsiębiorców (w szczególności MŚP) nie posiada know-how, niezbędnego do opracowania np. nowych modeli biznesowych, czy też zaplanowania spójnych, efektywnych działań związanych z wejściem na nowe rynki.

Pomoc dedykowana GRUPIE 2 ma na celu wsparcie w zakresie dywersyfikacji rynku zbytu (w ujęciu produktowym i/lub geograficznym) dla przedsiębiorstw, aby w ten sposób mogły one zniwelować negatywne skutki brexit i elastycznie dopasować się do nowych uwarunkowań wymiany handlowej.

KATALOG DOPUSZCZALNYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

Wsparcie dotyczy:

− kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa,

− wyszukiwania potencjalnych partnerów zagranicznych i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych (z wyłączeniem usług pośrednictwa handlowego oraz doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach),

− doradztwa w zakresie projektowania dopasowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

− doradztwa w zakresie projektowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek,

– doradztwa w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej/ sprzedaży produktów na docelowym rynku (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybranym rynku docelowym),

− projektowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie),

− projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz stron internetowych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt,

− projektowania wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i projektowania innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,

− doradztwa w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

− innych usług doradczych związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowej strategii działania przedsiębiorstwa np. w zakresie: badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych,

− zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne),

− szkolenia pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem,

− zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

PRZYKŁADOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE:

 • podatek VAT,
 • wydatki wspierające przeniesienie zgodnie z definicją w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
 • wydatki na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości
 • z uwagi na zakaz udzielania ze środków unijnych pomocy wywozowej, dofinansowaniu nie będą podlegać koszty, które dotyczą tworzenia i prowadzenia sieci dystrybucji oraz te, które są bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów.

TYP 4. BREXIT BEZ STRATY

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DLA TYPU PROJEKTU

Pomoc skierowana zostanie do podmiotów, które ucierpiały w wyniku brexit. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie udowodnienie zdiagnozowanych negatywnych skutków, które przedsiębiorstwo poniosło wyłącznie i bezpośrednio w związku z nowymi wymogami wynikającymi z brexit.

Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie w formie pomocy de minimis i dotyczyć będzie udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane negatywne skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

1) koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych, 14 o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 1 Nowe kierunki eksportu,

2) koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

3) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych,

4) koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (na przykład produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie,

5) koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem,

6) koszty zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych

PRZYKŁADOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE:

– wynagrodzenia pracowników

− podatek VAT,

− wydatki wspierające przeniesienie zgodnie z definicją w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

− wydatki na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości,

− z uwagi na zakaz udzielania ze środków unijnych pomocy wywozowej, dofinansowaniu nie będą podlegać koszty, które dotyczą tworzenia i prowadzenia sieci dystrybucji oraz te, które są bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów.