Dotacje dla sektora HOTELARSTWO, GASTRONOMIA (HORECA), TURYSTYKA LUB KULTURA

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Działanie A1.2.1 KPO skierowane do firm mikro, małych i średnich

Celem konkursu jest unowocześnienie lub dywersyfikacja działalności prowadzonej przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.

Wsparcie będzie można uzyskać na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, obejmujące w szczególności koszty:

 • robót budowalnych(zalecane posiadanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych),
 • zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;,
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
 • działań związanych z zieloną transformacją tj. inwestycje w działania zmniejszające ilość odpadów, recykling, energia odnawialna;
 • działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
 • usług szkoleniowych dotyczących podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników,
 • usług doradczych o charakterze rozwojowym (np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych).

Główne założenia naboru:

 • wsparcie na realizację inwestycji będzie udzielane w ramach pomocy de minimis;
 • wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD oraz te, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % (liczonych rok do roku);
 • start naboru: I kw. 2024 r.;
 • maksymalny poziom dofinansowania to 90%;
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000,00 zł;
 • minimalna kwota dotacji to 50 000,00 zł;
 • maksymalna kwota dotacji to 540 000,00 zł;
 • realizacja przedsięwzięcia nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku;
 • okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
 • inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.;
 • wsparcie będzie udzielane w formie zaliczki oraz refundacji;
 • ocena wniosków będzie odbywać się w rundach (co 14 dni);
 • ocena wniosku ma trwać max. 14 dni od terminu złożenia wniosku.
 • rozliczenie inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych;
 • zakup gruntów i nieruchomości zabudowanych jest niekwalifikowalny;
 • brak możliwość zmiany profilu działalności na inny kod PKD niż wskazany w regulaminie konkursu.

Zgodnie z projektem Regulaminu wyboru projektów, opublikowanym przez PARP nabór skierowany będzie do MŚP, które w latach 2020-2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku (2020/2019 albo 2021/2020).

Jeśli działalność była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., to spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.

Wszystkim zainteresowanym zalecamy rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem projektu już teraz.